ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

1. Általános rendelkezések 

A Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: vevoszolgalat@carlsberg.hu; képviseli: Marcin Leszek Burdach országos értékesítési igazgató; továbbiakban: „Carlsberg Hungary”) tiszteletben tartja a honlapot látogatók, valamint az interaktív hirdetésekre válaszoló személyek adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Carlsberg Hungary által gyűjtött adatokra és arra, hogy a Carlsberg Hungary hogyan kezeli és használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztatja Önt, mi a teendője, ha nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a honlap látogatása vagy a hirdetésekre történő válaszadás során. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kezeljük, ugyanakkor a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.

2. Személyes adatok 

A Carlsberg Hungary az Ön hozzájáruló nyilatkozatban foglalt személyes adatait (így különösen: az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe) kizárólag akkor kezeli, ha Ön azokat előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján, önkéntesen a Carlsberg Hungary rendelkezésre bocsátotta. Adatainak megadása tehát önkéntes. Személyes adatot gyűjthetünk Öntől például (de nem kizárólag) akkor, ha Ön vásárol, részt vesz egy versenyen vagy sorsoláson, kitölt egy kérdőívet, felmérésben vesz részt vagy másképp kapcsolatba kerül a Carlsberg Hungary-vel, és ennek során Ön kifejezetten hozzájárul az Ön által megadott adatainak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez. Ha Ön a kért személyes adatokat a Carlsberg Hungary részére megadja, ezzel hozzájárul a megadott adatoknak az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt célokra történő kezeléséhez, így különösen az Ön azonosítása és statisztikai adatfeldolgozás, az Önnel való kapcsolattartás, - illetve az Ön kifejezett hozzájárulása esetén – akciók és promóciók kivitelezése illetve piackutatás céljából történő kezeléséhez, és az Ön hozzájárulása esetén a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt továbbításához. Csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulását kérjük. Személyes adatait kizárólag az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig, illetve az Ön esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig kezeljük. A Carlsberg Hungary az adatokat kizárólag az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben, csak az Európai Gazdasági Térségen belül továbbítja. Amennyiben Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, abban az esetben a Carlsberg Hungary érdeklődhet Önnél arról, hogy kíván-e kapni tájékoztatásokat tőlünk a jövőben, így például hírlevelet, e-mailt vagy más tájékoztatást. Ön választása szerint kérheti vagy megtilthatja az ilyen tájékoztatások küldését, illetve bármikor visszavonhatja az ilyen tájékoztatások küldéséhez adott hozzájárulását. 

Amennyiben már rendelkezésünkre bocsátott személyes adatot, és azt kívánja, hogy azokat a továbbiakban ne kezeljük, és töröljük nyilvántartásainkból, kérjük, kattintson ide, vagy írjon emailt a vevoszolgalat@carlsberg.hu címre, illetve leiratkozási szándékát postai úton is jelezheti a 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. címen. Amennyiben Ön ehhez a hozzájáruló

nyilatkozatában kifejezetten hozzájárult, az Ön által a Carlsberg márka honlapján közölt adatot jogosultak vagyunk megosztani a Carlsberg cégcsoport más tagjaival az Ön hozzájáruló nyilatkozatában meghatározott célokra. A Carlsberg Hungary jogosult személyes adatokat nyilvánosságra hozni, amennyiben a nyilvánosságra hozatalt jogszabály írja elő. Személyes adatai megadásával Ön ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait hatóságoknak vagy más szervezeteknek jogszabályban meghatározott esetekben és célokra továbbítsuk. Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiektől eltérő, az Ön hozzájáruló nyilatkozatában nem szereplő harmadik személlyel osztanánk meg, azt megelőzően ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük, és biztosítjuk személyes adatainak a nyilvántartásainkból való törlésének lehetőségét is. Amennyiben Ön valamely termékünkhöz kapcsolódó negatív tapasztalatról értesített bennünket, akkor Ön azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatainak azon körét kezeljük, amely ahhoz szükséges, hogy az Ön által kezdeményezett eljárás során a termékeinkre vonatkozó reakciók gyűjtésére és rögzítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében felhasználhatjuk a személyes adatát arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel.

3. Kiskorúak védelme 

A Carlsberg Hungary nem gyűjti és nem kezeli 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím). A honlap látogatása 18 éven aluliak számára tilos, tekintettel arra, hogy alkoholos terméket tartalmaz.

4. Kapcsolt honlapok

A http://www.grimbergen.hu/ honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

5. Egyéb, személyhez nem köthető adatok automatikus gyűjtése

Bizonyos esetekben egyéb, meghatározott személlyel nem összefüggésbe hozható adatok gyűjtésére is sor kerülhet. Ilyen adat például az Ön által használt böngésző, vagy az operációs rendszer típusa, annak a honlapnak a domain neve, ahonnan Ön a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintott. Ezeket az adatokat a vevőink igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából gyűjtjük. A felhasználó által az elektronikus hírközlő végberendezésén tárolt adatokhoz a Carlsberg Hungary csak az Ön előzetes, világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatáson alapuló, előzetes beleegyezése alapján rendelkezik hozzáféréssel.

6. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, és előzetes, az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ehhez, abban az esetben bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a "cookie" vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookiek eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

7. A személyes adatok védelme

A Carlsberg Hungary biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A – Carlsberg Hungary a technika állása szerint elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre, azt olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében a Carlsberg Hungary minden ésszerű, az adott helyzetben elvárható intézkedést megtett. A Carlsberg Hungary nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz.

8. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre a http://www.grimbergen.hu/  weblapon keresztül, és ezen személyes adatok nyilvántartásainkból való törlését kívánja, kérjük, a következő címre írjon levelet: Carlsberg Hungary Kft. cím: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., illetve ezirányú szándékát az alábbi email címen is jelezheti: vevoszolgalat@carlsberg.hu

 9. Jogorvoslat

Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: (i) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, zárolását, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, (iii) követelheti az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott (iv) amennyiben az adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése személyiségi jogsértést is megvalósít, úgy sérelemdíjat is követelhet, kivéve, ha a sérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a jogsértés az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Amennyiben úgy véli, a Carlsberg Hungary megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az Infotv.-ben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat. Amennyiben bármilyen kérdése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdését az alábbi elérhetőségeken várjuk: vevoszolgalat@carlsberg.hu, 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. küldheti el. 

Jelen nyilatkozat 2017. június 01. napjától hatályos. 

Carlsberg Hungary Kft.

Minden jog fenntartva.

 

 

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek

Üdvözöljük a Carlsberg Hungary Kft. által fenntartott www.grimbergen.huoldalon. A cookiekkal kapcsolatos jelen irányelvek célja, hogy tájékoztassuk felhasználóinkat a tőlük származó információk cookie-k és a felhasználók nyomon követésére szolgáló más technológiai megoldások segítségével történő gyűjtésének gyakorlatáról.

A cookie-k használatára vonatkozóan szükséges beleegyezéssel kapcsolatos jogszabályi háttér áttekintése

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat az Ön berendezésén.

Az e szabálynak való megfelelés érdekében a következő négy lépést tettük: 

  1. Azonosítottuk az e webhelyen keresztül használt cookie-kat és a nyomon követésre szolgáló más technológiai megoldásokat, a cookie-k használatának célját, valamint a kapcsolódó információkat, például a cookie-k lejáratát, továbbá hogy saját (first party) vagy idegen (third party) cookie-król van-e szó.
  2. Egyértelmű és átfogó tájékoztatást adtunk a webhely cookie-jairól.
  3. Döntöttünk a webhely cookie-jaira vonatkozó beleegyezés megszerzésére vonatkozó megfelelő stratégiát illetően.

A webhelyen alkalmazott, a beleegyezés megszerzésével kapcsolatos stratégia

A cookie-k és a hasonló, a felhasználók nyomon követésére szolgáló technológiai megoldások (például a nyomon követési képpontok és a weboldali szkriptek) (a továbbiakban: a cookie-k) használata a fentiekben részletezettek szerint a felhasználó beleegyezéséhez kötött. 

A bármilyen jellegű cookie-hoz megfelelő, a beleegyezés megszerzésére irányuló stratégia részeként a jelen irányelvekben és mellékletében tájékoztatjuk felhasználóinkat a következőkről:

  • ki szolgálja ki a cookie-t (saját vagy idegen cookie)
  • milyen adatokat gyűjt a cookie
  • milyen célokat szolgál a cookie
  • a cookie működésének időtartama
  • annak a webhelynek a jellege, amelyen keresztül a cookie-t elhelyezték.  

A beleegyezést igénylő cookie-k esetében az alábbi megközelítést alkalmazzuk a látogatók beleegyezésének megszerzésére: 

A felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – előzetes, tájékozott hozzájáruláson alapuló stratégiát alkalmazunk (például olyan bannert/felugró ablakot, amely az ilyen cookie használata előtt a látogató beleegyezését kéri). A cookie-k típus szerinti ismertetése (szemben a pontos elnevezés szerinti ismertetéssel): Tekintettel a webhelyeken keresztül használt cookie-k jelentős számára, az „A” melléklet szerinti értékelés nem egyesével ismerteti és értékeli az egyes cookie-k magánszférát érintő jellegét.  Az értékelés ehelyett kategóriák szerint csoportosítja a cookie-kat (például „hirdetési cookie-k”, „elemzésre szolgáló cookie-k” stb.), és az egyes kategóriák esetében vizsgálja a magánszférát érintő jelleget, figyelembe véve az adott kategóriába tartozó cookie-k sajátos funkcióit.  Ez lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók egyszerűbb és érthetőbb tájékoztatást kapjanak a cookie-król.

MEGJEGYZÉS: Az ezen a webhelyen keresztül használt cookie-típusok értékelése az „A” mellékletben található. Az értékelés tájékoztat a cookie-k céljáról, működési idejéről, „A cookie-k tiltása” részben pedig a cookie-k visszautasításáról.

 

Cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatkezelés feltételei

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy weboldal üzemeltetője, a Carlsberg Hungary Kft. adatkezelést végez a cookie-k segítségével gyűjtött felhasználói személyes adatok tekintetében (például: IP-címek gyűjtése, egyedi azonosítók kezelése, felhasználók online tevékenységének nyomon követése és ezáltal a felhasználó egyedi azonosítása, reklámok útján való megkeresése). A weboldal üzemeltetője által gyűjtött adatok tehát egyes cookie-k esetében összekapcsolhatók a felhasználó által szolgáltatott, közvetlenül azonosítható információval.

 

Tájékoztatjuk továbbá a felhasználókat, hogy az adatok kezelésével kapcsolatban a felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 14-18. §-ban meghatározott jogokkal élhet, így különösen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, módosítását vagy zárolását; továbbá az Info tv. 21. §-a szerint - az ott meghatározott feltételek teljesülése - esetén tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, az Infotv. 23. §-ában meghatározott feltételek teljesülése esetén az érintett adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet, valamint az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerinti esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és- Információszabadság Hatóságnál („Hatóság”) vizsgálati eljárást kezdeményezhet. 

 

A Hatóság elérhetőségei:

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

Az Info törvény 4. § (1) bekezdésének megfelelően az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, felhasználói élmény növelése, azaz a felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásainkat javítása, továbbá a felhasználók adatainak marketing célokra történő kezelése, ennek keretében célzott reklámok eljuttatása a felhasználók számára; az egyes típusú cookie-k esetében az adatkezelési célok a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben kerülnek részletezésre. Az adatokat a Carlsberg Hungary Kft. a fenti célok eléréséhez szükséges, de legfeljebb a jelen irányelvekhez csatolt „A” mellékletben megjelölt időtartamig kezeli.

Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. Az adatfeldolgozást a Progressive Studio Kft. (székhely:1066 Budapest, Nyugati tér 1., 6. emelet, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-877715 cégjegyzékszám alatt, adószám: 13874010-2-43, képviseli: Buzási Bálint Béla ügyvezető) végzi.

 Az adatkezelő az Infotv. 7. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelően adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a sütikben tárolt adatok védelme érdekében, és gondoskodik arról, hogy az adatok harmadik személy részére ne váljanak hozzáférhetővé.  

A más webhelyekre mutató hivatkozások

Ez a webhely más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért nem vállalunk felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak. 

A velünk való kapcsolatfelvétel

Ha kérdése, észrevétele vagy problémája van a cookie-kal kapcsolatos irányelveket illetően, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következőképpen:

 

Carlsberg Hungary 

2040 Budaörs, Neumann János utca 3. 

+36-23-888-514 vevoszolgalat@carlsberg.hu

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek módosítása

Ha változna a jelen irányelv, akkor a módosított irányelvet ezen a webhelyen tesszük közzé. A cookie-kal kapcsolatos irányelv utolsó frissítésének napja: 2016. június 01.

 

A melléklet: a webhelyen felhasznált sütik típusai

Süti típusa

Forrás

Cél

Lejárat

Hogyan lehet letiltani?

 

 

A Carlsberg Hungary Kft. által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

 

A webhely alapvető céljait és

funkcióit biztosító sütik

 

PHPSESSID

ci_session-somersbycider is_age

liked_facebook_page_layer_show cookie_enabled

                 

Carlsberg Hungary Kft.

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek webhelyünk megfelelő működéséhez. A segítségükkel gondoskodunk webhelyünk biztonságáról és hatékony üzemeltetéséről.

Az ilyen célból beállított sütiket webhelyünk legutolsó felkeresése után

egy hónappal automatikusan törli a rendszer az Ön eszközéről.

A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. 

Mivel a lehetőségek böngész önként

eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

Webhely élménynövelő sütik

Carlsberg Hungary Kft.

Ezekkel a sütikkel javíthatjuk webhelyünk teljesítményét és használhatóságát.

Megállapíthatjuk velük például, hogy az Ön böngészőjében futhatnak-e webhelyünk („parancsfájl” nevű) programjai, amelyek bővítik webhelyünk funkcióit, vagy megjegyezhetjük a webhelyre vonatkozó egyéni beállításait (mint pl. betűméret vagy nyelvi beállítások).

Az ilyen célból általunk beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan töröl a rendszer az Ön eszközéről.

 

A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. 

Mivel a lehetőségek böngész önként

eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

 

 

A Carlsberg Hungary Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott sütik vagy nyomkövető technológiák (saját sütik)

 

Elemzéscélú sütik és technológiák:

__utma, __utmb, __utmc,

__utmz

 

Google Analytics

Ezekkel a sütikkel gyűjtjük a látogatók webhelyhasználati szokásaira vonatkozó információkat. Ezekből az információkból jelentéseket készítünk, illetve a webhely javításánál jelentenek segítséget. A sütik névtelen formában olyan információkat gyűjtenek például, mint hogy hányan látogatták meg a webhelyet, honnan érkeztek a látogatók a webhelyre és milyen oldalakat kerestek fel.

Az ilyen célból beállított sütik közül egyeseket a böngésző bezárásakor automatikusan töröl a rendszer az Ön eszközéről. Mások viszont webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is rajta maradhatnak.

 

A Google Analytics nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki:

http://to ols.googl e.com/dl page/gao ptout?hl=en-GB.

 

Hirdetéscélú sütik és technológiák

 

AppNexus

 

Ezekkel a sütikkel látogatóink webhelyhasználati szokásairól gyűjtünk információkat azzal a céllal, hogy webhelyünkön és/vagy más webhelyeken az érdeklődésüknek jobban megfelelő hirdetésekre hívjuk fel a figyelmet.

Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 12 hónapig is az eszközön maradhatnak.

 

Az AppNexus nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkez het ki:

 http://w ww.appn exus.com/platformpolicy#choices 

 

 

Tartalommegosztás-célú

sütik és technológiák

 

AddThis

Ezekkel a sütikkel és technológiákkal külső közösségi kapcsolatépítő vagy egyéb webhelyeken oszthatja meg a webhelyünkön Önt érdeklő oldalakat és tartalmakat.

Az ilyen sütiket és technológiákat alkalmazó társaságok az Ön információit megoszthatják partnereikkel és/vagy az információkat felhasználhatják arra, hogy célzott hirdetésekkel más webhelyekre hívják fel az Ön figyelmét.

Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is az eszközön maradhatnak.

Az ilyen célból beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 24 hónapig is az eszközön maradhatnak.

 

Az AddThis nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki:

 http://w ww.addt his.com/advertisi ngchoices

 

Webhelyfunkciókkal kapcsolatos sütik és technológiák

YouTube

Ezekkel a sütikkel olyan funkciókat biztosítunk webhelyünkön, amelyek külső partnereink szolgáltatásai. Ilyen sütik nélkül látogatóink számára elérhetetlenné válnak webhelyünk bizonyos funkciói. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

A YouTube Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket") alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket. Az ilyen célból a YouTube által beállított sütik közül egyesek webhelyünk utolsó felkeresése után akár 8 hónapig is az eszközön maradhatnak.

A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy

tilthatja le:

http://w ww.macr omedia.c om/supp ort/docu mentatio n/en/flas hplayer/h elp/settin

gs_mana ger07.ht ml. 

Az YouTube nyomkövetéséről a következő oldalon jelentkezhet ki: http://go ogleads.g .doublecli ck.net/ad s/prefere nces/naiv

0optout. 

Biztonsági sütik

McAfee

Ezekkel a sütikkel javítjuk webhelyünk biztonságát, illetve megvédjük webhelyünket a látogatók rosszindulatú műveleteitől. Szolgáltatóink az ilyen célból gyűjtött adatokat névtelenül megoszthatják külső partnereikkel, illetve célzott reklámcélokra is felhasználhatják azokat.

 

A McAfee Adobe Flash fájlokat (vagy „Flash sütiket") alkalmaz ehhez. Ezeket az Ön eszköze korlátlan ideig tárolja, de a letiltásra vonatkozó utasításokat követve Ön törölheti is őket.

 

A Flash sütiket az Adobe webes beállításkezelő segítségével a következő helyen engedélyezheti vagy

tilthatja le:

http://w ww.macr omedia.c om/supp ort/docu mentatio n/en/flas hplayer/help/settin

gs_mana ger07.ht ml. 

Ha pedig a McAfee adatgyűjtési gyakorlatáról szeretne többet megtudni, keresse fel a következő helyet: http://w ww.mcaf ee.com/u s/about/l egal/priv acy.aspx